นั่งดูเพลินๆภาพกิจกรรม

วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2555

สอบสอนหน่วยฝนจ๋า (ครั้งที่ 15)


หน่วย ฝนจ๋า

ข้อเสนอแนะของอาจารย์
1.ควรเรียงภาพเหตุการณ์จากซ้ายไป ขวา
2.การเขียนจุดประสงค์กิจกรรมเสริมประสบการณ์ต้องนำด้านสติปัญญาขึ้นก่อน
3.ควรถามถึงประสบการณ์ของเดิมของเด็ก
4.ควรใช้คำถามที่เป็นปลาบเปิดมากกว่านี้

**จบการจัดการเรียนการสอนวิชา การจัดประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย**
ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่คอยให้คำแนะนำ และค่อยส่งเสริมให้จัดกจกรรมได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและค่อยช่วยเหลือในทุกๆเรื่องในการเรียน ขอขอบคุณค่ะ

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 15

วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2555
วันนี้อาจารย์ให้สอบสอนในหน่วยเรื่องของตนเอง กลุ่มของดิฉัน

"หน่วย ฝนจ๋า"
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
1.เพื่อให้เด็กอธิบายการเกิดฝน 2.เพื่อให้เด็กได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก 3.เพื่อให้เด็กได้รับความสนุกสนาน 4.เพื่อให้เด็กแสดงความคิดเห็นร่วมกับครูและเพื่อน 5.เพื่อให้เด็กรู้จักการเรียงลำดับการเกิดฝน
6.เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ตัวเลขฮินดู อาราบิก

สาระที่ควรเรียนรู้
การเกิดฝน
น้ำในที่ต่างๆเช่นห้วย หนอง คลองบึงได้รับความร้อนจนระเหยกลายเป็นไอลอยสูงขึ้นและรวมตัวกันเป็นก้อนเมฆก้อนเมฆใหญ่จะลอยต่ำลงมากระทบความเย็นแล้วกลั่นเป็นหยดน้ำตกลงมาเป็นฝน

ประสบการณ์สำคัญ
ด้านร่างกาย
- เด็กเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมัดเล็ก
ด้านอารมณ์-จิตใ
- เด็กได้รับความสนุกสนาน
ด้านสังคม
- เด็กแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่น
ด้านสติปัญญา
- เด็กอธิบายการเกิดฝน
ด้านคณิตศาสตร์
- เด็กรู้จักเรียงลำดับการเกิดฝน
- เด็กเขียนตัวเลขฮินดู อาราบิก

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
ขั้นนำ
1.ครูให้เด็กพูดคำคล้องจองตามทีละบรรทัด
2.ครูให้เด็กท่องคำคล้องพร้อมกัน

ขั้นสอน
1.ครูสนทนากับเด็กถึงเนื้อหาคำคล้องจอง ไอน้ำ
1.1ครูสนทนาโดยใช้คำถามในการเกิดฝน
เด็กๆคิดว่าฝนมาจากไหนค่ะ
เด็กคิดว่าน้ำกลายเป็นไอแล้วลอยไปไหนค่ะ
ก้อนเมฆลอยต่ำลงมากระทบกับอากาศอย่างไรค่ะ
2.ครูนำภาพการเกิดฝนให้เด็กๆดู
ขั้นสรุป
1.ครูให้ตัวแทนเด็กๆ ออกมาเรียงลำดับขั้นตอนการเกิดฝนโดยให้เขียนเลขฮินดูอาราบิก ลงในช่องใต้ภาพที่ครูเตรียมไว้
( ตัวแทน 1 คน ต่อ 1 ภาพ)

สื่อการจัดการเรียนการสอน
1.เพลง ไอน้ำ
ไอน้ำลอยตัวเป็นก้อนเมฆ
กอดเมฆกอดกันเป็นก้อนใหญ่
เมื่อโดนความร้อนกระทบใส่
ก้อนเมฆใหญ่กระจายเป็นเม็ดฝน
สดชื่น สดชื่น สดชื่น
2.ภาพการเกิดฝนตก

ประเมินการจัดการเรียนการสอน
สังเกตจากพฤติกรรม ดังนี้
1.เด็กเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมัดเล็กได้อย่างคล่องแคล่ว
2.เด็กสนุกสนานกับกิจกรรมที่ทำ
3.เด็กกล้าแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นร่วมกับครูและเพื่อน
4.เด็กเรียงลำดับการเกิดฝนได้ถูกต้อง
5.เด็กเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกได้ถูกต้องบันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 14

วันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2555
ในวันนี้อาจารย์ได้ทบทวนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และนัดวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2555
มาสอบสอนในหน่วยของตนเอง

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 13

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555
ในวันนี้อาจารย์ทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ดังนี้
สาระที่ 1 จำนวน
- การอ่าน การเขียนเลขฮินดูอาราบิก
- การเปรียบเทียบจำนวน เท่ากัน-ไม่เท่ากัน/มากกว่า-น้อยกว่า/มากที่สุด-น้อยที่สุด
- การเรียงลำดับ การเรีบงลำดับของ 3 สิ่ง/การเรียงลำดับของ3-5 สิ่ง
สาระที่ 2 การวัด
สาระที่ 3 เรขาคณิต
- รูปทรง
- ตำแหน่ง
- ทิศทาง
- 2 มิติ
- 3 มิติ
- การจำแนก
สาระที่ 4 พีชคณิต
- แบบรูป
- ความสัมพันธ์
สาระที่ 5 วิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนทางคณิตศาสตร์
-ให้เหตุผลในการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
- สรุปผลได้อย่างเหมาะสม
- ใช้ภาษาในการนำเสนอได้บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 12

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555
ในวันนี้อาจารย์ได้ตรวจแผนของแต่ละกลุ่มและให้กลุ่มที่ตรวจแล้วนำแผนมาส่งเพื่อเตรียมอุปกรณ์ใน การจัดการเรียนการสอนในหน่วยของตนเอง
อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน
- กระดาษชารจ์
- กระดาษ 100 ปอนด์
- กระดาษสี
- กระดาษเทา ขาว
- ปากกาเมจิ

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 11

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555
ในวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์ วันแห่งความรัก
อาจารย์ให้นำแผนมาดูและให้เขียน map ของแต่ละวัน โดยอาจารย์ได้ให้แนวของการเขียน map กิจกรรมและmap ความพร้อมก่อนการสอน
กิจกรรม
- กิจกรรมเคลื่อนไหว
- กิจกรรมเสริมประสบการณ์
- กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
- กิจกรรมกลางแจ้ง
- กิจกรรมเล่นเสรี
- กิจกรรมเกมการศึกษา
ความพร้อมก่อนสอน
- ความพร้อมทางด้านร่าง
- ความพร้อมทางด้านอารมณ์-จิตใจ
- ความพร้อมทางด้านสังคม
- ความพร้อมทางด้านสติปัญญา ด้านภาษา/คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์
อาจารย์อธิบายเพิ่มเติมในขั้นนำและขั้นสอน
ขั้นนำ
จะนำด้วยเพลง นิทาน คำคล้องจอง
ขั้นสอน
ครูสนทนากับเด็กถึงเนื้อหาของเพลง นิทานหรือคำคล้องจอง เพื่อเชื่อมโยงความรู้เดิมของเด็ก

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 10

วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555
ในวันนี้อาจารย์ตรวจแผนการจัดประสบการณ์ครั้งแรก โดยให้คำแนะนำในการเขียนแผนในขั้นต่างๆและทำmapให้ดูเป็นตัวอย่าง ดังนี้
ด้านร่างกาย
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
-เคลื่อนไหวตามจังหวะอย่างอิสระ
- เคลื่อนไหวตามคำสั่ง
- เคลื่อนไหวตามคำบรรยาย
- เคลื่อนไหวประกอบเพลง
- เคลื่อนไหวโดยมีอุปกรณ์
ด้านอารมณ์-จิตใจ
- แสดองออกและร่วมกิจกรรมอย่างอิสระ
- รับผิดชอบต่องานของตนเอง
ด้านสังคม
- การทำงานเป็นกลุ่ม
- การอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ด้านสติปัญญา
- ฟังและปฎิบัติตามคำสั่ง
- การแสดงความคิดเห็น
- การนับจำนวน
- การจับกลุ่ม
อาจารย์ให้ไปตรวจสอบแผนของตนเองอีกครั้งบันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 9

วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ.2555
ในวันนี้อาจารย์ได้พูดคุยถึงคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ที่เกี่ยวข้องกับตัวเรา โดยยกตัวอย่าง เรื่องตัวเด็ก ว่าเราต้องรู้อะไรในตัวเด็กบ้าง
-ต้องรู้ความสามารถของเด็ก
-ต้องรู้ข้อมูลส่วนตัว
-ต้องรู้พัฒนาด้านร่างกายของเด็ก
การใช้คำถามต้องใช้คำถามปลายเปิด ให้เด็กได้คิดแบบอิสระ คิดหลากหลาย โดยจะต้องมีการคิดแบบวิเคราะห์และการคิดแบบสังเคราะห์
- การคิดแบบวิเคราะห์ : จากรายละเอียดใหญ่ไปสู่รายละเอียดย่อย
- การคิดสังเคราะห์ : จากรายละเอียดย่อยไปสู่การนำไปใช้
ประสบการณ์สำคัญของเด็ก ต้องครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ดังนี้
1.ด้านร่างกาย
2.ด้านอารมณ์-จิตใจ
3.ด้านสังคม
4.ด้านสติปัญญา แยกออกเป็นการคิดอีก 2 แบบ
- การคิดเชิงเหตุผล ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านคณิตศาสตร์
- การคิดสร้างสรรค์
มาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของสสวช.มีดังนี้
สาระที่ 1 จำนวน
สาระที่ 2 การวัด
สาระที่ 3 เรขาคณิต
สาระที่ 4 พีชคณิต
สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
อาจารย์ได้ยกตัวอย่าง ตัวชี้วัดมาหนึ่งสาระ คือ สาระที่ 1 จำนวน
ตัวชี้วัด สาระที่ 1 จำนวน
- บอกปริมาณที่ได้จากการนับ
- การอ่านตัวเลขฮินดูอาราบิก
- การเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิก
- การเปรียบเทียบจำนวน
- การเรียงลำดับ เป็นต้น
อาจารย์ได้สรุปมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์อีกครั้ง และให้ไปถ่ายเอกสารมาตรฐานการเรียนรู้อีกหนึ่งเล่มบันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 8

วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ.2555
ในวันนี้อาจารย์เริ่มการจัดการเรียนการสอนด้วยการสั่งงาน จำนวน 4 ชิ้น
ชิ้นที่ 1 ให้พิมพ์ชื่อ ชื่อเล่น มา 1 ใบ
ชิ้นที่ 2 ให้ตัดกระดาษแข็งตามสีของเลขที่ โดยใช้สีของวันทั้ง 7
ชิ้นที่ 3 ให้พิมพ์วันที่ตัวเองได้ วันอาทิตย์-วันจันทร์ แล้วตัดใส่กระดาษเทา ขาว
ชิ้นที่ 4 ให้พิมพ์เลขที่ของตนเอง แล้วตัดใส่กระดาษเทา ขาว
หลังจากอาจารย์สั่งงานแล้ว ได้เปิด wap โทรทัศน์ครูและให้นักศึกษาไปสมัครโทรทัศน์เป็นของตัวเอง
อาจารย์ให้เขียนแผนการจัดประสบการณ์ หน่วยที่ตนเองสนใจ โดยแนะนำการเขียนแผนในขั้นนำว่าห้ามสนทนาหรืออภิปราย แต่ให้นำด้วยนิทาน เพลง คำคล้องจองปริศนาคำทาย หรือเกม
อาจารย์ให้กำหนดที่จะสอน พร้อมเขียนแผนการจัดประสบการณ์
......กลุ่มของดิฉัน หน่วยฝนจ๋า......

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 7

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ.2555
วันนี้ไม่มีการจัดการเรียนการสอนเพราะเป็นที่นักศึกษาทุกคนไป ปฎิบัติการวิชาชีพครู 1 ซึ่งออกไปสังเกตการจัดการเรียนการสอนแต่ละโรงเรียนที่ได้รับ

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 6

วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ.2555
วันนี้ไม่มีการจัดการเรียนการสอนเพราะเป็นที่นักศึกษาทุกคนไป ปฎิบัติการวิชาชีพครู 1 ซึ่งออกไปสังเกตการจัดการเรียนการสอนแต่ละโรงเรียนที่ได้รับ

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 5

วันอังคารที่ 3 มกราคม พ.ศ.2555
วันนี้เป็นวันหยุดชดเชยวันปีใหม่ ปี 2555 ไม่มีการจัดการเรียนการสอน แต่ขออวยพรให้คณะครูทุกท่านมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย มั่ง มี ศรี สุข กันทุกคนนะค่ะ
.......................สวัสดีปีใหม่ค่ะ............................................................

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 4

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2554
ในวันนี้อาจารย์ได้ตรวจบล็อก และให้คำแนะนำในการทำบล็อกที่ถูกต้อง ว่าต้องมีคำอธิบายรายวิชา การตกแต่งสีพื้นหลัง ควรมีวิจัยที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ มีเพลงหรือนิทาน
อาจารย์ได้ให้นักเรียนแตกแผนผังความคิดหรือ map เกี่ยวกับเรื่องที่จะเขียนแผน โดยแยกออกเป็นด้าน 4 ด้าน
- ด้านร่างกาย
- ด้านอารมณ์-จิตใจ
- ด้านสังคม
- ด้านสติปัญญา จะแบ่งออกเป็นด้านภาษา ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านคณิตศาสตร์
อาจารย์ได้เขียนแผนผังความคิดหรือ map ให้ดูเป็นตัวอย่างหรือแนวทางในการเขัยน map


บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 3

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2554
ในวันนี้อาจารย์ได้พูดถึงความสำคัญของคณิตศาสตร์ เป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิต ช่วยแก้ปัญหา และใช้ในการเรียนรู้ ทฤษฎีพัฒนาทางสติปัญญา จิตวิทยาการเรียนรู้ของพาลลอฟและสกินเนอร์ แนวคิดนักศึกษา
ทักษะทางคณิตศาสตร์
1.การรู้จักตัวเลข
2.รูปร่าง/รูปทรง
3.การนับ
4.การชัง การตวง การวัด
5.การเพิ่มและลดจำนวน
6.รู้จักความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนกับตัวเลข
7.การจำแนกประเภท
8.การจัดหมวดหมู่
9.การเปรียบเทียบ
10.การเรียงลำดับ
11.พื้นที่
12.เวลา
อาจารย์สรุปความสำคัญและทักษะทางคณิตศาสตร์ให้ฟัง และอาจารย์สั่งงานให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน และเขียนแผนโดยกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละวัน

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 2

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2554
ในวันนี้อาจารย์ได้พูดถึง มาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คือ เกณฑ์การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ เช่น การนับ ระยะทาง เวลา
เนื้อหาทางคณิตศาสตร์ที่เด็กปฐมวัยต้องเรียน
- พื้นฐานการบวก
- การเรียงลำดับ
- รูปร่าง/รูปทรง
- ปริมาณมาก-น้อย
- จำนวน
กิจกรรมการเรียนในวันนี้
อาจารย์ให้แบ่งกลุ่มออกเป็น 6 กลุ่ม และให้ศึกษาแผนการจัดประสบการณ์ที่อาจารย์นำมาให้ แล้วให้คิดการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์
กลุ่มที่ 1 ปริมาณ(หน่วยน้ำ)
สังเกตปริมาณน้ำที่มาก-น้อยจากขวด 2 ขวด ระหว่างขวดที่ปิดฝากับขวดที่เปิดฝา สังเกตการละเหยของน้ำจากขวดทั้งสอง
กลุ่มที่ 2 จำนวน (หน่วยอากาศ)
นับจำนวนเลข 1-5 แล้วให้เด็กแบ่งกลุ่มจำนวนเลขที่เหมือนกันเข้ากลุ่มเดียวกันอและนับสมาชิกในกลุ่ม
กลุ่มที่ 3 เปรียบเทียบ (หน่วยวันพ่อ)
การเปรียบเทียบดอกพุทธรักษา 2 ดอก ว่ามีกลิ่นอย่างไร
กลุ่มที่ 4 รูปร่าง/รูปทรง
กลุ่มที่ 5 พื้นฐานการบวก (หน่วยนกน้อย)
ให้เด็กๆคลำนกในกล่องแล้วหยิบออกมา 1 ตัว และเมื่อเด็กคนต่อไปก็ให้หยิบอีก 1 ตัวและบวกจำนวนนกตัวที่ออกมาครั้งกับครั้งที่ 2 มีค่าเท่าไร
กลุ่มที่ 6 การเรียงลำดับ
อาจารย์ได้อธิบายเพิ่มเติมและสรุปการจัดการเรียนการสอนบันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 1

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2554
วันนี้เป็นวันแรกของการจัดการเรียนการสอนวิชา การจัดประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย อาจารย์ได้ปฐมนิเนศเกี่ยวกับรายวิชา ว่าต้องเรียนอะไรบ้าง
ให้ไปหาหนังสือที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์มากลุ่มละ 10 เล่ม โดยต้องระบุ
ชื่อหนังสือ
ชื่อผู้แต่ง
เลขหนังสือ
อาจารย์ได้กล่าวถึงมาตรฐานทางคณิตศาสตร์ว่าเป็นอย่างไร คืออะไร